Informacje dla uczestników funduszy Inventum oraz wyceny funduszy Inventum Parasol FIO i Inventum Premium SFIO

Informacje ogólne

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz Inventum Premium SFIO w likwidacji na dzień 8 lipca 2019 r.

15 lip 2019

Zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji i Inventum Premium SFIO w likwidacji.

Inventum Akcji Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Obligacji Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Pieniężny Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Parasol FIO – pobierz pdf
Inventum Premium SFIO – pobierz pdf

Komunikaty 

27
mar
2019

Umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata środków uczestnikom subfunduszu Inventum Pieniężny w likwidacji

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji, informuje, że do 5 kwietnia 2019 r. planowane jest umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa w subfunduszu Inventum Pieniężny w likwidacji po cenie 34,47 zł ustalonej na 26 marca 2019 r.

Więcej
8
sty
2019

Komunikat w sprawie RODO

25 maja 2018 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO).

Więcej
14
gru
2018

Przesunięcie terminu zakończenia likwidacji funduszy Inventum

ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji informuje o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszy do 8 stycznia 2020 r.

Więcej
21
lis
2018

Czasowa niedostępność infolinii

Informujemy, że 10 i 11 grudnia 2018 r. infolinia dla klientów funduszy Inventum w likwidacji będzie niedostępna.

Więcej
24
maj
2018

Komunikat o wypłacie kolejnej części wierzytelności z funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji, informuje, że do 15 czerwca 2018 r. planowana jest wypłata wierzycielom funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji 7% wierzytelności pozostających do zaspokojenia.

Więcej
2
mar
2018

Częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata środków uczestnikom subfunduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji, informuje, że do końca marca 2018 r. umorzy jednostki uczestnictwa po cenie opublikowanej w informacji półrocznej na dzień 8 stycznia 2018 r.

Więcej
19
lut
2018

Komunikat o wypłacie kolejnej części wierzytelności z funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji, informuje, że do końca lutego 2018 r. planowana jest wypłata wierzycielom funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji 14% wierzytelności pozostających do zaspokojenia.

Więcej
29
lis
2017

Czasowa niedostępność infolinii

Informujemy, że w dniach 10 i 11 grudnia 2018 r. infolinia dla klientów funduszy Inventum w likwidacji będzie niedostępna.

Więcej
15
lis
2017

Komunikat o wypłacie kolejnej części wierzytelności z funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji, informuje, że do końca grudnia 2017 r. planowana jest wypłata wierzycielom funduszu kwoty 9% wierzytelności pozostających do zaspokojenia.

Więcej
26
cze
2017

Komunikat o wypłacie części wierzytelności byłym uczestnikom funduszu Inventum Premium SFIO

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji, informuje, że do końca czerwca 2017 r. planowana jest wypłata wierzycielom funduszu kwoty 12% wierzytelności pozostających do zaspokojenia.

Więcej

Pytania i odpowiedzi

 • Gdzie mogę zadać pytanie dotyczące funduszy Inventum?
  • Klienci funduszy otwartych Inventum mogą kierować zapytania na skrzynkę email:

  klienci_inventum@ingbank.pl

  • lub pocztą na adres:

  ING Bank Śląski SA,
  Puławska 2,
  02-566 Warszawa,
  z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

  • lub telefonicznie:

  +48 32 356 22 86

  (w godz. 11.00 – 16.00)

 • Gdzie znajdę informacje o decyzjach dotyczących funduszu?

  Na niżej wymienionych stronach internetowych:

 • Dlaczego fundusze Inventum Parasol FIO i Inventum Premium SFIO zostaną zlikwidowane?

  W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 7 października 2014 r.) fundusze Inventum były reprezentowane przez swoich depozytariuszy. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszy Inventum – do 7 stycznia 2015 r. W tym czasie jednym z głównych zadań depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie zdecydowało się jednak na przejęcie zarządzania funduszami Inventum.

  W takiej sytuacji ustawa przewiduje tylko jedno wyjście – likwidację funduszu, której termin zgodnie z ustawą rozpoczyna się z dniem 8 stycznia 2015 r.

 • Na czym konkretnie polegało poszukiwanie nowego TFI dla funduszy Inventum?

  Depozytariusz skierował zapytania ofertowe dotyczące nieodpłatnego przejęcia zarządzania funduszami Inventum do 25 towarzystw funduszy inwestycyjnych, czyli do wszystkich TFI działających na polskim rynku, które mają odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu funduszami otwartymi. Żadne z TFI nie zdecydowało się jednak na przejęcie zarządzania.

 • Czy i jak można dokonać zbycia jednostek uczestnictwa Inventum Parasol FIO lub Inventum Premium SFIO?

  Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, w związku z otwarciem likwidacji funduszy Inventum, nie mogą one zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji.

 • Co oznacza likwidacja funduszu dla osób, które posiadają jego jednostki lub złożyły dyspozycje odkupienia jednostek przed zawieszeniem funduszu?

  Likwidacja funduszu zakłada ściągnięcie należności i sprzedaż wszystkich aktywów posiadanych przez fundusz. Środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań funduszu, w tym zaległych wypłat z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa (chodzi o prawidłowo złożone dyspozycje przed zawieszeniem odkupywania jednostek). Pozostała kwota zostanie podzielona między uczestników funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.

 • Ile potrwa likwidacja funduszy? Kiedy wypłacone zostaną pieniądze posiadaczom jednostek uczestnictwa?

  Pierwotnie wskazany termin 8 stycznia 2016 r. z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Likwidatora okazał się niewystarczający do zakończenia likwidacji Funduszu. W szczególności wydłużenie terminu likwidacji jest związane z czasochłonnym procesem odzyskiwania należności Funduszu. Likwidator zwraca uwagę, że – w wyniku decyzji inwestycyjnych i transakcji dokonanych w imieniu Funduszu przez Inventum TFI S.A., któremu 7 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi – znaczącą część aktywów Funduszu stanowią trudno ściągalne należności od INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „FIZAN”). Likwidator utrzymuje regularny kontakt z obecnym zarządzającym FIZAN i podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu odzyskania należnych środków.

  W związku z powyższym, nowy przewidywany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 8 stycznia 2019 r.

  Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że w powyższym terminie uda się odzyskać wszystkie należności Funduszu (w tym wskazane wyżej należności od FIZAN), uregulować wszystkie bezsporne zobowiązania Funduszu i spieniężyć wszystkie pozostałe aktywa Funduszu, które to działania są niezbędne do zakończenia likwidacji Funduszu.

  Likwidator przypomina, że uruchomiona została dedykowana strona internetowa klienci-inventum.pl, na której – obok informacji wymaganych przepisami prawa – publikowane będą dodatkowe informacje na temat postępów w procesie likwidacji, których podanie do publicznej wiadomości nie będzie stanowiło złamania tajemnicy bankowej i zawodowej.

   

 • Gdzie można znaleźć informacje o przebiegu likwidacji funduszy? Jakie informacje będą udostępniane i jak często?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, sporządzone zostały sprawozdania finansowe funduszy na dzień otwarcia likwidacji, tj. 8 stycznia 2015 r.  Sprawozdania te zostały opublikowane 30 czerwca 2015 r.

  Likwidacja funduszy będzie przeprowadzana wg harmonogramu, który został przygotowany i przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego. KNF będzie również na bieżąco informowana o postępach likwidacji.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest ponadto zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu. 

  Najważniejsze informacje dotyczące funduszy Inventum będą publikowane w dedykowanym serwisie internetowym pod adresem www.klienci-inventum.pl

   

 • Skąd mam wiedzieć, ile warte są obecnie posiadane przeze mnie jednostki uczestnictwa. Czy ich wycena będzie wciąż na bieżąco publikowana?

  W okresie likwidacji fundusz nie sporządza i nie publikuje bieżących wycen jednostek uczestnictwa.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Likwidator jest natomiast zobowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu. Informacje półroczne będą zawierać m.in. dane o wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa.

 • Czy w związku z rozpoczęciem likwidacji funduszu, którego jednostki posiadam, powinienem coś zrobić? Na przykład zgłosić się na jakąś listę?

  Posiadacze jednostek uczestnictwa nie mają obowiązku zgłaszania swoich roszczeń z tego tytułu. Wypłata środków nastąpi automatycznie. Ważne jest tylko, aby dane Uczestnika były na bieżąco aktualizowane, zwłaszcza w zakresie rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty.

 • Gdzie mogę sprawdzić, czy Likwidator ma moje aktualne dane? Jak mogę je zaktualizować?

  Bank, jako likwidator funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO  nie prowadzi rejestru uczestników tych funduszy ani serwisu iRejestr.

  W celu weryfikacji Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z agentem transferowym – firmą ProService Finteco Sp. z o.o.(PSAT).

  Numer infolinii PSAT:

  +48 22 32 04 786 (obsługa klienta w godz. 9-17)

  Aktualizacji danych należy dokonać osobiście lub korespondencyjnie pod adresem:

  ProService Finteco Sp. z o.o.
  ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro)
  02-673 Warszawa

  Uwaga! Korespondencja dotycząca aktualizacji danych powinna zawierać notarialne poświadczenie podpisu uczestnika.

 • Jakie były obowiązki Banku-depozytariusza (po cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na zarządzanie)?

  Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, od momentu cofnięcia przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Inventum (tj. od 7 października 2014 r.) fundusze zarządzane przez to TFI były reprezentowane przez dwóch dotychczasowych depozytariuszy. Jednym z nich był ING Bank Śląski SA, który na mocy decyzji KNF reprezentował fundusze Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.

  Funkcję, jaką pełnił depozytariusz funduszy zarządzanych wcześniej przez TFI Inventum, określa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Depozytariusz pełnił jedynie funkcję reprezentanta funduszy, co oznacza, że nie podejmował decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to TFI.

  Do głównych obowiązków depozytariusza należało zapewnienie ciągłości operacyjnej, podejmowanie działań na rzecz pozyskania płynności oraz poszukiwanie Towarzystwa, które przejmie zarządzanie funduszami. 

 • Jakie były obowiązki depozytariusza przed cofnięciem TFI Inventum zezwolenia na zarządzanie?

  Depozytariusz to wybrany przez fundusz podmiot, któremu na postawie umowy powierza on przechowywanie swoich aktywów. Głównym zadaniem depozytariusza jest deponowanie aktywów nabytych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działające w imieniu i na rzecz danego funduszu. Depozytariusz nie ma żadnego wpływu na proces zarządzania funduszu nie ma tez narzędzi  aby wpływać na ten proces  Obowiązki depozytariusza określa ustawa o funduszach inwestycyjnych w art. 72 - do jego zadań należą:

  - prowadzenie rejestru aktywów funduszu,

  - nadzorowanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu,

  - nadzorowanie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie, czy umowy z uczestnikami funduszu rozliczane są terminowo,

   - sprawdzanie, czy obliczanie przez fundusz wartości netto aktywów i wartość jednostki uczestnictwa odbywa się zgodnie z przepisami prawa i statutem,

  - nadzorowanie zgodnego z zapisami statutowymi wykorzystania dochodów funduszu.

  Depozytariusz nie ma żadnych możliwości wpływania na politykę inwestycyjną funduszu - nie może zmieniać polityki inwestycyjnej, czy decyzji o nabywaniu przez TFI określonych papierów wartościowych. 

 • Co to są należności od Inventum 20 FIZAN, z czego wynikają, kiedy zostaną spłacone?

  W 2013 roku fundusze Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO zawarły umowy sprzedaży tzw. trudnych aktywów do funduszu Inventum 20 FIZAN (dalej jako „FIZAN”). Wszystkie wymienione fundusze zarządzane były wówczas przez Inventum TFI.

  Wspomniane trudne aktywa to papiery wartościowe oraz wierzytelności spółek, które z różnych przyczyn  miały problemy finansowe, wskutek czego przestały regulować zobowiązania, a wartość wyemitowanych przez nie papierów wartościowych znacząco spadła. Przykładem takiej spółki jest DSS (Dolnośląskie Surowce Skalne), jedna z firm, które budowały autostrady na Euro 2012. Obecnie DSS jest w trakcie postępowania upadłościowego. Odzyskanie utraconych środków jest procesem trudnym i nie gwarantującym sukcesu. Można to osiągnąć m.in. w trakcie długotrwałych procesów restrukturyzacyjnych lub występując jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym i czekając na zwrot środków ze spieniężanego majątku spółki.

  Według informacji posiadanych przez Likwidatora, Inventum TFI z takim właśnie zamiarem przekazało aktywa do funduszu Inventum 20 FIZAN, który jest funduszem zamkniętym i w którym takie aktywa mogą być stopniowo restrukturyzowane. Wspomniana umowa sprzedaży zakładała przeniesienie papierów wartościowych, ale z odroczonym terminem zapłaty. W praktyce, zapłata za poszczególne aktywa miała następować stopniowo, w miarę odzyskiwania środków przez FIZAN. To właśnie te odroczone płatności są należnościami stanowiącymi duży udział w aktywach Inventum Premium SFIO oraz subfunduszy w ramach Inventum Parasol FIO. Niestety, do 7 stycznia 2015 r. (ostateczny termin płatności należności)  należności te nie zostały uregulowane.

  Jako Likwidator funduszy otwartych Inventum, nie mamy wpływu na działania nowego zarządzającego FIZAN. Nie mamy też wiedzy, jakie faktyczne działania podejmuje on w celu pozyskania środków i uregulowania zaległych zobowiązań. Zamierzamy natomiast utrzymywać stały kontakt z nowym zarządzającym FIZAN i będziemy podejmować wszelkie możliwe kroki, w celu odzyskania należnych środków.

   

 • Kim jest wierzyciel i dlaczego wierzyciele są spłacani w pierwszej kolejności?

  Zgodnie z art. 249.1. Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w procesie likwidacji w pierwszej kolejności należy uregulować zobowiązania wierzycieli funduszu, a wiec takich osób/podmiotów, które złożyły zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, a nie otrzymali środków finansowych, ponieważ subfundusze wchodzące w skład funduszu Inventum Parasol FIO oraz fundusz Inventum Premium SFIO, miały problemy z płynnością finansową  i nie realizowały tego typu zleceń. 

 • Co konkretnie oznacza „pozyskanie płynności” przez subfundusz Inventum Obligacji FIO i Inventum Pieniężny FIO? Czy spieniężone zostały wszystkie aktywa tych subfunduszy?

  Na obecnym etapie likwidacji, uzyskane środki pieniężne ze spieniężonych już aktywów wskazanych subfunduszy, pozwalają na wypłatę wszystkich zaległych wierzytelności. Nie wszystkie aktywa zostały jeszcze spieniężone na przedmiotowych subfunduszach, stąd brak możliwości zakończenia ich likwidacji oraz wypłaty środków uczestnikom. 

 • Kiedy pozostali uczestnicy otrzymają jakiekolwiek wypłaty? Czy będzie to możliwe przed zakończeniem likwidacji pozostałych subfunduszy w ramach Parasol FIO czy dopiero po?

  Uczestnicy będą czekali na wypłatę środków na koniec likwidacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Zakończenie likwidacji poszczególnych subfunduszy i wypłata środków uczestnikom tych subfunduszy nie jest uzależniona od zakończenia likwidacji całego Parasola FIO.

RozwińZwiń

Terminy zawieszenia 

Aktualne terminy zawieszenia zbywania jednostek Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasolowy FIO z subfunduszami podane są poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowej w dniu 7 października 2014 r. decyzji o cofnięciu TFI Inventum zezwolenia na prowadzenie działalności, Fundusze nie zbywają jednostek uczestnictwa w całym okresie, w którym reprezentowane są przez Depozytariusza.

W związku z otwarciem likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO oraz Premium SFIO, zgodnie z art. 246 ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, od 8 stycznia 2015 r. fundusze te nie mogą zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa. Wypłata środków uczestnikom nastąpi po zakończeniu likwidacji.

FUNDUSZ AKTUALNE TERMINY ZAWIESZENIA
Inventum Premium SFIO od 06.08.2014
do 07.01.2015

Inventum Parasol FIO

 • Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz
od 08.09.2014
do 07.01.2015

Inventum Parasol FIO

 • Inventum Akcji Subfundusz
 • Inventum Obligacji Subfundusz
 • Inventum Surowce Plus Subfundusz
 • Inventum Rynków Wschodzących Subfundusz
 • Inventum Zrównoważony Subfundusz
 • Inventum Pieniężny Subfundusz
od 08.12.2014
do 07.01.2015

Inventum Parasol FIO

 • Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfundusz
od 18.12.2014
do 07.01.2015

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Zadzwoń

Numer telefonu:
+48 32 356 22 86
od pn do pt
(w godz. 11.00 – 16.00)

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość