Komunikaty Inventum

Przesunięcie terminu zakończenia likwidacji funduszy Inventum

14 gru 2018

ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji informuje o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszy do 8 stycznia 2020 r.

Przedłużenie likwidacji funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji związane jest przede wszystkim z czasochłonnym procesem odzyskiwania należności od Inventum 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „FIZAN”). Na podstawie informacji uzyskanych od obecnego zarządzającego FIZAN, Likwidator przewiduje, że odzyskanie tych należności nastąpi w ciągu najbliższego roku. W związku z powyższym, nowy przewidywany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 8 stycznia 2020 r.

W zakresie dotyczącym likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO, Likwidator dokonał w maju 2017 roku umorzenia wszystkich jednostek uczestnictwa i wypłacił środki pieniężne uczestnikom czterech subfunduszy, tj.:

  • Inventum Zrównoważony Subfundusz w likwidacji,
  • Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfundusz w likwidacji,
  • Inventum Rynków Wschodzących Subfundusz w likwidacji,
  • Inventum Surowce Plus Subfundusz w likwidacji.

W związku z powyższym w ramach Inventum Parasol FIO do likwidacji pozostają cztery subfundusze, tj. Inventum Obligacji Subfundusz w likwidacji, Inventum Akcji Subfundusz w likwidacji, Inventum Pieniężny Subfundusz w likwidacji, Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz w likwidacji.

Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że w powyższym terminie uda się odzyskać wszystkie należności funduszy (w szczególności wskazane wyżej należności od FIZAN), uregulować wszystkie bezsporne zobowiązania funduszy i spieniężyć wszystkie pozostałe aktywa funduszy, które to działania są niezbędne do zakończenia likwidacji.

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość