Komunikaty Inventum

Komunikat o wypłacie części wierzytelności byłym uczestnikom funduszu Inventum Premium SFIO

26 cze 2017

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji, informuje, że do końca czerwca 2017 r. planowana jest wypłata wierzycielom funduszu kwoty 12% wierzytelności pozostających do zaspokojenia.

Wypłata w/w kwoty nastąpi ze środków pieniężnych uzyskanych przez fundusz w toku prowadzonej likwidacji.

Zgodnie z art. 249.1. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w procesie likwidacji w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania wobec wierzycieli funduszu, czyli m.in. wobec byłych uczestników funduszu, którzy prawidłowo złożyli zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa przed otwarciem likwidacji funduszu i przed zawieszeniem odkupywania jednostek, ale nie otrzymali środków pieniężnych, ponieważ fundusz miał problem z płynnością finansową i nie realizował tego typu zleceń.

Należy zwrócić uwagę, że w portfelu funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji znajdują się przede wszystkim niepłynne aktywa, w tym trudno ściągalne należności od INVENTUM 20 FIZAN. Skład portfela funduszu jest efektem decyzji inwestycyjnych i transakcji dokonanych przez byłe Inventum TFI S.A., któremu 7 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi.

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość