Komunikaty Inventum

Przesunięcie terminu zakończenia likwidacji funduszy Inventum

19 gru 2016

ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji informuje o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszy do 8 stycznia 2019 r.

Likwidator informuje jednocześnie, że spieniężone zostały już wszystkie aktywa czterech subfunduszy Inventum Parasol FIO: Zrównoważony, Zmiennego Zaangażowania, Rynków Wschodzących i Surowce Plus. W związku z tym intencją Likwidatora jest umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa i wypłata środków pieniężnych uczestnikom tych subfunduszy w najbliższych miesiącach. Jednakże, ze względu na pozostającą do rozwiązania, i niezależną od Likwidatora, kwestię rozliczenia należności od byłego Inventum TFI, dokładny termin tej wypłaty nie może być obecnie określony.

Wydłużenie terminu likwidacji funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji związane jest przede wszystkim z czasochłonnym procesem odzyskiwania należności od Inventum 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „FIZAN”).

Znaczący udział trudno ściągalnych należności od FIZAN w aktywach funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO jest konsekwencją decyzji inwestycyjnych i transakcji dokonanych w imieniu tych funduszy przez Inventum TFI, któremu 7 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi.

Na podstawie informacji uzyskanych od obecnego zarządzającego FIZAN, przewiduje się, że odzyskanie należności od FIZAN nastąpi w ciągu najbliższych dwóch lat. W związku z powyższym, nowy przewidywany termin zakończenia likwidacji funduszu Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO to 8 stycznia 2019 r.

Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że w powyższym terminie uda się odzyskać wszystkie należności funduszy (w szczególności wskazane wyżej należności od FIZAN), uregulować wszystkie bezsporne zobowiązania funduszy i spieniężyć wszystkie pozostałe aktywa funduszy, które to działania są niezbędne do zakończenia likwidacji.

ING Bank Śląski informuje jednocześnie, że dotychczas spieniężone zostały wszystkie aktywa czterech subfunduszy Inventum Parasol FIO, tj.:

  • Inventum Zrównoważony Subfundusz w likwidacji,
  • Inventum Zmiennego Zaangażowania Subfundusz w likwidacji,
  • Inventum Rynków Wschodzących Subfundusz w likwidacji,
  • Inventum Surowce Plus Subfundusz w likwidacji.

W związku z powyższym, jeśli będą takie możliwości prawne, intencją Likwidatora jest umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa i wypłata środków pieniężnych uczestnikom tych subfunduszy w najbliższych miesiącach, oraz wykonanie pozostałych czynności formalnych zmierzających do zakończenia likwidacji tych subfunduszy, zgodnie z Rozporządzeniem. 

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość