Komunikaty Inventum

Informacja dla spadkobierców

28 lip 2016

ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO w likwidacji wraz z wydzielonymi subfunduszami informuje, iż rejestracja spadkobierców jest możliwa na podstawie uzupełnionego oświadczenia spadkobiercy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem następującymi dokumentami:

  1. Skrócony odpis aktu zgonu Uczestnika
  2. Kopia dokumentu tożsamości spadkobiercy
  3. W przypadku składania oświadczenia przez Pełnomocnika Spadkobiercy- pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania spadkobiercy,
  4. W przypadku składania oświadczenia przez Przedstawiciela Ustawowego Spadkobiercy-akt urodzenia dziecka,
  5. W przypadku składania oświadczenia przez Opiekuna/Kuratora Spadkobiercy- postanowienie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki, orzeczenie sądu o zgodzie na dysponowanie środkami.
  6. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ze wskazanym Spadkobiercą/Spadkobiercami lub Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
  7. W przypadku gdy spadek przysługuje więcej niż jednemu spadkobiercy- prawomocne postanowienie sądu o podziale spadku lub umowę o dział spadku (w przypadku, gdy podział jednostek uczestnictwa następuje w innych częściach niż to wynika z postanowienia sądu). Umowa o podział spadku może być sporządzona w obecności notariusza lub w obecności pracownika Punktu Obsługi Klienta ProService Agenta Transferowego Sp. z o.o. 

przy czym

  • oświadczenie spadkobiercy oraz wskazana dokumentację należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ProService Agenta Transferowego Sp. z o.o.  w Warszawie przy ul. Puławskiej 436, lub
  • oświadczenie potwierdzone notarialnie oraz kopie uwierzytelnionych przez notariusza  wskazanych dokumentów, należy przesłać pocztą na adres ProService Agenta Transferowy Sp. z o.o., ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa; koniecznie z opisem: „Dot. Inventum TFI”.

Pobierz oświadczenie

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość