Komunikaty Inventum

Ogłoszenie wypłaty środków wierzycielom subfunduszy: Inventum Pieniężny Subfundusz w likwidacji oraz Inventum Obligacji Subfundusz w likwidacji działających w ramach funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji

26 kwi 2016

ING Bank Śląski S.A. informuje, iż do końca kwietnia br. wypłaci środki pieniężne wierzycielom subfunduszy Inventum Obligacji Subfundusz w likwidacji oraz Inventum Pieniężny Subfundusz w likwidacji.

Realizacja wypłat jest możliwa dzięki pozyskaniu płynności przez wyżej wymienione subfundusze, tzn. pozyskanie środków ze spieniężenia aktywów w kwocie wystarczającej na uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań tych subfunduszy. Chodzi głównie o zobowiązania z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa, wynikających z prawidłowo złożonych dyspozycji przed otwarciem likwidacji i przed zawieszeniem odkupywania jednostek. Wypłaty będą zgodne z przekazaną wierzycielom przez likwidatora korespondencją na zakończenie procesu korekt konwersji.

Jednocześnie przypominamy, że wypłaty środków uczestnikom subfunduszy/funduszu
(tj. posiadaczom jednostek uczestnictwa) będą mogły być realizowane dopiero po zakończeniu likwidacji, czyli – obok uregulowania wszystkich zobowiązań – po ściągnięciu wszystkich należności i spieniężeniu wszystkich pozostałych aktywów.

Należy zwrócić uwagę, że w portfelach subfunduszy Inventum Parasol FIO i funduszu Inventum Premium SFIO znajdują się w dużej mierze niepłynne aktywa, w tym trudno ściągalne należności od INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.  Skład portfeli funduszy jest efektem decyzji inwestycyjnych i transakcji dokonanych przez Inventum TFI S.A., któremu 7 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi.

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość