Komunikaty Inventum

Ogłoszenie zakończenia likwidacji subfunduszu Idea Ochrony Kapitału w Likwidacji działającego w ramach Funduszu INVENTUM Parasol FIO

1 kwi 2016

Subfundusz Idea Ochrony Kapitału w likwidacji do dnia 6 października 2014 roku zarządzany był przez Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2014 roku o cofnięciu Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenia na zarządzanie funduszami.

Subfundusz Idea Ochrony Kapitału w likwidacji do dnia 6 października 2014 roku zarządzany był przez Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2014 roku o cofnięciu Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenia na zarządzanie funduszami, ING Bank Śląski S.A pełniący funkcję Depozytariusza został jedynym podmiotem uprawnionym do reprezentowania Funduszu Inventum Parasol FIO.

W związku z wystąpieniem przesłanki przewidzianej w statucie Funduszu dnia 6 sierpnia 2012 roku Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o otwarciu likwidacji Subfunduszu Idea Ochrony Kapitału FIO. Proces likwidacji Subfunduszu miał trwać do 31 grudnia 2013 roku. Po upływie tego terminu zarząd TFI nie ogłosił nowego terminu zakończenia likwidacji.

Zgodnie z art. 249 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych dokonano umorzenia jednostek uczestnictwa Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Subfunduszu.  Towarzystwo podejmowało próby wypłaty środków pieniężnych uczestnikom Subfunduszu. Z dniem 7 października 2014 roku ING Bank Śląski jako likwidator przejął Subfundusz i wypłacił środki pieniężne uczestnikom a pozostałą kwotę złożył do depozytu sądowego.

W związku z powyższym likwidator ogłasza, że zakończenie likwidacji subfunduszu Idea Ochrony Kapitału w likwidacji nastąpiło z dniem 31.01.2016r.

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość