Komunikaty Inventum

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji

14 gru 2015

ING Bank Śląski S.A., będący Likwidatorem INVENTUM Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji (dalej „Fundusz”), działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie”), informuje o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

ING Bank Śląski S.A., będący Likwidatorem INVENTUM Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami w likwidacji (dalej „Fundusz”), działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie”), informuje o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Pierwotnie wskazany termin 8 stycznia 2016 r. z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Likwidatora okazał się niewystarczający do zakończenia likwidacji Funduszu. W szczególności wydłużenie terminu likwidacji jest związane z czasochłonnym procesem odzyskiwania należności Funduszu. Likwidator zwraca uwagę, że – w wyniku decyzji inwestycyjnych i transakcji dokonanych w imieniu Funduszu przez Inventum TFI S.A., któremu 7 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi – znaczącą część aktywów Funduszu stanowią trudno ściągalne należności od INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „FIZAN”). Likwidator utrzymuje regularny kontakt z obecnym zarządzającym FIZAN i podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu odzyskania należnych środków.

W związku z powyższym, nowy przewidywany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 8 stycznia 2017 r.

Likwidator zastrzega jednocześnie, że nie może zagwarantować, że w powyższym terminie uda się odzyskać wszystkie należności Funduszu (w tym wskazane wyżej należności od FIZAN), uregulować wszystkie bezsporne zobowiązania Funduszu i spieniężyć wszystkie pozostałe aktywa Funduszu, które to działania są niezbędne do zakończenia likwidacji Funduszu.

Likwidator przypomina, że uruchomiona została dedykowana strona internetowa klienci-inventum.pl, na której – obok informacji wymaganych przepisami prawa – publikowane będą dodatkowe informacje na temat postępów w procesie likwidacji, których podanie do publicznej wiadomości nie będzie stanowiło złamania tajemnicy bankowej i zawodowej.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem o wydłużeniu terminu likwidacji Funduszu przewidzianym w Rozporządzeniu i zostało opublikowane w Gazecie Giełdy Parkiet.

Kontakt

dla uczestników funduszy Inventum

Adres do korespondencji

ING Bank Śląski SA, 
ul. Puławska 2, 
02-566 Warszawa, 
z dopiskiem "fundusze INVENTUM"

Wyślij wiadomość

e-mail: klienci_inventum@ingbank.pl

Wyślij wiadomość